Mogotel Ljubljana d.o.o. (Slovenski)

Obvestilo o zasebnosti


V povezavi  s svojim poslovanjem MOGOTEL Ljubljana d.o.o., Miklošičeva cesta 9, Ljubljana (v nadaljevanju: »Mogotel«) kot upravljavec osebnih podatkov zbira, uporablja, razkriva ali drugače obdeluje vaše osebne podatke na način, kot je podrobneje opisano v tem obvestilu o varstvu osebnih podatkov. 

Mogotel bo vaše osebne podatke obdeloval v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (“GDPR”) in ostalo veljavno zakonodajo.


Katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo in kaj je namen obdelave? 

V odvisnosti od tega, ali ste gost ali potencialni gost našega hotela,  obiskovalec naših spletnih strani ali naših strani na družbenih omrežjih, zastopnik ali kontaktna oseba našega pogodbenega partnerja ali potencialnega pogodbenega partnerja, obiskovalec naših poslovnih prostorov ali smo z vami v kakšnem drugem odnosu o vas zbiramo in obdelujemo nekatere izmed naslednjih osebnih podatkov: 

 • ime in priimek,
 • naslov elektronske pošte,
 • telefonska številka,
 • država in kraj bivanja,
 • št. bančnega računa ali kreditne kartice,
 • starost in spol,
 • datum rojstva,
 • izbrani jezik,
 • drugi kontaktni in identifikacijski podatki (vključno s podatki iz osebnega dokumenta ali potnega lista),
 • delovno mesto oziroma naziv,
 • družba, v kateri delate,
 • videoposnetek, čas vstopa in izstopa iz poslovnih prostorov,
 • IP naslov, operacijska strojna oprema, ki jo uporabljate med obiskom spletne strani, tip brskalnika, viri na spletnih strani ipd.,
 • podatki o lokaciji med uporabo spletnih strani,
 • podatki o uporabi naših spletni strani,
 • vaši interesi,
 • podatki o vaših preteklih obiskih pri nas ali drugih nakupih,
 • podatki o naši medsebojni komunikaciji, zlasti t. i. prometni podatki.

Vaše osebne podatke zbiramo zaradi naslednjih namenov:

 • za izvajanje pogodbe,
 • izvajanje franšizne pogodbe,
 • komuniciranje z namenom trženja naših storitev in izvajanja programov zvestobe,
 • izpolnjevanje davčnih in drugih zakonskih obveznosti, in
 • zagotavljanje varnosti premoženja in ljudi ter informacij.

Ali izvajamo profiliranje in/ali avtomatizirano sprejemanje odločitev glede posameznikov?

Profiliranja ali drugega avtomatiziranega sprejemanja odločitev ne izvajamo.


Kako smo pridobili vaše osebne podatke? 

Osebne podatke, ki jih obdelujemo o vas, smo pridobili od vas neposredno ali iz javno dostopnih virov, zlasti podatkov objavljenih na spletnih straneh.

Franšizodajalec [1] lahko deli podatke o gostih, ki jih je zbral prek sistemov rezervacij ter prodajnih in trženjskih programov, ki jih upravlja franšizodajalec ali tretji ponudniki storitev v njegovem imenu.


Kaj je pravna podlaga za zbiranje vaših osebnih podatkov? 

Pravna podlaga za zbiranje in obdelovanje vaših osebnih podatkov je:

 • izvajanje pogodbe (6(1)(b) člen GDPR), če imate z nami sklenjeno pogodbo ali franšizodajalec: navedeno velja za ime in priimek, EMŠO ali drugo identifikacijsko številko ali datum rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, naslov elektronske pošte, telefonsko številko, številko bančnega računa in davčno številko, podatke iz osebnega dokumenta, seznam in datum izvedenih in/ali načrtovanih storitev, podatke potrebne za izvedbo plačil, podatke o elektronski korespondenci, fotografije, podatke o nastanitvi in posebne nastanitvene zahteve gostov (kar lahko vključuje morebitne prehranske alergije, invalidno ali duševno zdravstveno stanje); ali
 • vaše soglasje (6(1)(a) člen GDPR), če nam ali franšizodajalcu podate soglasje:
  navedeno velja za ime in priimek, EMŠO ali drugo identifikacijsko številko ali datum rojstva,  naslov elektronske pošte, telefonsko številko, seznam načrtovanih storitev, podatke, ki so javno dostopni na socialnih omrežjih;
 • izpolnjevanje zakonskih obveznosti (6(1)(c) člen GDPR):  ime in priimek, EMŠO ali druga identifikacijska številka ali datum rojstva, začasno ali stalno prebivališče, naslov elektronske pošte, telefonsko številko, davčna številka, podatki o osebnem dokumentu, seznam izvedenih in načrtovanih storitev, številka bančnega računa, podatki potrebni za izvedbo plačil;
 • zakoniti interes (6(1)(f) člen GDPR): imenu in priimku, EMŠO ali druga identifikacijska številka ali datum rojstva, elektronski naslov, telefonska številka, naslov, naziv, in kontaktni podatki družb in samostojnih podjetnikov v okviru njihovega poslovanja in drugih poslovnih partnerjev; podatki o družbi, kjer ste zaposleni, delovnem mestu, kraju dela, videoposnetek, čas vstopa in izstopa iz naših poslovnih prostorov, seznam izvedenih in načrtovanih storitev, podatki o obiskovanju spletne strani, revizijski zapisi naprav za nadzorovanje dostopa in alarmnih naprav s podatki zaposlenih, obiskovalcev in podizvajalcev, podatki potrebni za izvedbo plačil, podatki o telefonskih in elektronski korespondenci; zakoniti interes v zvezi z obdelavo navedenih osebnih podatkov predstavlja opravljanje osnovne dejavnosti družbe ter zagotavljanje varnosti ljudi.

Ali vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam?

Zaradi organiziranosti naše družbe ali zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti bomo nekatere vaše osebne podatke razkrili in posredovali naslednjim kategorijam uporabnikov: 

 • sopogodbenikom (partnerjem) na podlagi pogodbenih razmerij in v zvezi z zagotavljanjem skladnosti s predpisi oz. regulatornimi zahtevami,
 • franšizodajalca na podlagi pogodbenih razmerij in v zvezi z zagotavljanjem skladnosti s predpisi oz. regulatornimi zahtevami,
 • Finančnemu uradu,
 • Policijski postaji Ljubljana,
 • Informacijskemu pooblaščencu, 
 • inšpekcijskim ali nadzornim organom,
 • drugim upravnim in javnim organom,
 • določenim poklicnim skupinam, ki so zavezane k varovanju tajnosti osebnih podatkov, kakor tudi k varovanju tajnosti njim zaupanih zadev in dejstev, za katere izvedo drugače v svojstvu opravljanja poklica na podlagi zakonskih poklicnih tajnosti (npr. odvetnikom, notarjem, davčnim svetovalcem, revizorjem), 
 • sodiščem,
 • bankam,
 • zavarovalnicam.

Pravna podlaga za razkritje in posredovanje je kot sledi: 

 • zakoniti interes (6(1)(f) člen GDPR):  zaradi zagotavljanja varnosti premoženja in ljudi ter informacij; na podlagi franšizne pogodbe;
 • izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki izvira iz predpisov o varstvu osebnih podatkov, davčnih in drugih predpisov (6(1)(c) člen GDPR);
 • sklenitev in izvrševanje pogodbe z vami (6(1)(b) člen GDPR);
 • vaša privolitev (6(1)(a) GDPR.


Ali bomo vaše osebne podatke razkrili pogodbenim obdelovalcem? 

Vaše osebne podatke bomo razkrili tudi našim pogodbenim obdelovalcem: franšizodajalca računovodskemu servisu, marketinškim agencijam, ponudnikom in vzdrževalcem programske oz. IT opreme, ponudnikom storitev v oblaku in drugim pogodbenim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalci bodo vaše osebne podatke obdelovali v našem imenu in skladno z našimi navodili. Z njimi imamo sklenjene posebne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, v katerih svoje pogodbene partnerje zavežemo, da lahko vaše osebne podatke obdelujejo le za specifičen in z naše strani vnaprej določen namen ter k izvajanju ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za zavarovanje vaših osebnih podatkov.


Ali bomo vaše osebne podatke posredovali uporabnikom izven EU/EGS?

Kot ste verjetno že sami predvidevali, se nekateri uporabniki, ki jim posredujemo vaše osebne podatke, nahajajo izven Evrope. V nekaterih primerih so to tudi države, ki niso del Evropske unije (»EU«) ali Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«).

Za nekatere države, v katerih se nahajajo uporabniki, je Evropska komisija ocenila, da zagotavljajo ustrezno raven varstva za te podatke (vključno s državami EGP), medtem ko se za druge ne šteje, da zagotavljajo ustrezno varstvo osebnih podatkov, ki bi bila skladna z ravnjo varstva, ki jo zagotavlja GDPR.

V primeru, da se uporabniki nahajajo v drugih državah, za katere se ne šteje, da zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov, bo Mogotel sprejel ustrezne ukrepe, s katerimi bo zagotovil, da bodo prenosi izven EGP ustrezno zaščiteni, kot to določa zakonodaja glede varstva osebnih podatkov. Navedeno med drugim vključuje uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov kot so Standardne pogodbene klavzule, za katere je Evropska komisija ocenila, da zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov. Za pridobitev kopije ustreznih zaščitnih ukrepov nas prosim kontaktirajte preko spodaj navedenih kontaktnih podatkov.


Koliko časa bomo hranili vaše osebne podatke? 

Vaše osebne podatke bomo hranili toliko časa, kot je to potrebno za izpolnitev zgoraj navedenih namenov, vendar najdlje dokler boste delovali na področjih povezanih s poslovanjem Mogotel oziroma do preteka obdobja določenega z zakonom ali do preteka zastaralnih rokov; v primeru sklenjene pogodbe pa najdlje, dokler je to potrebno v skladu z davčnimi, računovodski ali drugimi predpisi oziroma do preteka zastaralnih rokov.


Prostovoljna ali obvezna zagotovitev osebnih podatkov

V nekaterih primerih, zlasti ko je v povezavi z izpolnjevanjem pogodbe potrebno izpolniti tudi davčne obveznosti, nekatere vaše osebne podatke (na primer številko bančnega računa ali davčno številko) zbiramo, ker je to nujno potrebno za izpolnitev pogodbe ali zakona. Posledica v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite je, da ni mogoče skleniti pogodbe ali ni mogoče izpolniti pogodbenih obveznosti.


Vaše pravice

Upoštevajoč nekatere izjeme in omejitve, ki so določene v relevantnih predpisih, imate v zvezi z vašimi osebnimi podatki pravice navedene v nadaljevanju.

1.1 Pravica do dostopa

Pravico imate zahtevati informacijo o tem, katere osebne podatke obdelujemo o vas. 

Pravico imate do kopije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o vas, praviloma brezplačno in z elektronskimi sredstvi, če posameznik zahtevo pošlje preko elektronskih sredstev, ki so splošno uporabljana.

1.2 Pravica do popravka

Če po vašem mnenju obdelujemo nepopolne ali nepravilne oseben podatke, lahko kadarkoli zahtevate dopolnitev ali popravek teh osebnih podatkov.

1.3 Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

Pod določenimi pogoji lahko zahtevate izbris osebnih podatkov, ki jih o vas obdelujemo, zlasti če je bil izpolnjen namen obdelave ali če pravna podlaga za obdelavo ne obstaja več.

V določenih primerih izbrisa ne boste mogli uspešno zahtevati, na primer zaradi naše zakonske obveznosti glede hrambe podatkov, sodnih postopkov, ki so v teku, zaradi uveljavljanja odškodnin ipd.


1.4 Pravica do omejitve obdelave

Pod določenimi pogoji imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov: (i) če oporekate točnosti vaših osebnih podatkov (in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov), (ii) če je obdelava vaših osebnih podatkov nezakonita, vi pa ste odklonili izbris in namesto tega zahtevate omejitev obdelave, ali (iii) če ste vložili ugovor zoper obdelavo vaših osebnih podatkov – dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.


1.5 Pravica do prenosljivosti podatkov 

V primerih, ko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali na podlagi pogodbe o zaposlitvi in če se obdelava hkrati izvaja z avtomatiziranimi sredstvi lahko zahtevate, da vam osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, damo na voljo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in da te podatke posredujemo drugemu upravljavcu.


1.6 Pravica do ugovora

V primerih, ko vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa imate pravico ugovarjati obdelavi, razen če izkažemo nujne zakonite interese, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali v primeru ko podatke potrebujemo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.


1.7 Pravica do pritožbe 

Če želite vložiti pritožbo glede obdelave vaših osebnih podatkov, lahko stopite v stik z nami preko spodaj navedenih kontaktnih podatkov in podali vam bomo ustrezna pojasnila. Če vaša pritožba ne bo rešena v skladu z vašimi pričakovanji se lahko obrnete na Informacijskega pooblaščenca.


1.8 Preklic privolitve

Če vaše OP zbiramo na podlagi vaše privolitve, imate pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave pred tem.


Kontaktni podatki

Če imate kakršnakoli vprašanja glede varstva vaših osebnih podatkov ali če želite uveljaviti katero izmed vaših pravic, vas prosimo, da se obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko naslednjih kontaktnih podatkov:

ibis Styles Ljubljana Centre hotel, Miklošičeva cesta 9, 1000, Ljubljana 

ali

dpo@mogotel.com


Spremembe in dopolnitve Obvestila o zasebnosti

V primeru spremembe zakonodaje ali dejanske spremembe pri obdelavi osebnih podatkov bomo to obvestilo posodobili, o čemer vas bomo obvestili.


28 SEPTEMBER 2022


[1] Accor Services Poland sp. z o.o., pisarna v Varšavi, ul. Złota 59, 00-120 Varšava, KRS 0000785725, NIP 5252789366, in Accor Group (Obvestilo o zasebnosti - https://all.accor.com/information/legal/data-protection.en.shtml).Mogotel Ljubljana d.o.o. (English)

Privacy Notice


In connection with its business, MOGOTEL Ljubljana d.o.o., Miklošičeva cesta 9, Ljubljana ("Mogotel"), as the controller of your personal data collects, uses, shares or otherwise processes your personal data in the manner described in more detail in this Privacy Notice. 

Mogotel will process your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation ("GDPR") and other applicable law.


What categories of personal data do we process and what is the purpose of processing? 

Depending on whether you are guest or potential guest of our hotel, visitor of our web sites or our social media sites, a representative or contact person of our business partner or potential business partner, a visitor to our premises or we have some other relationship with you, we collect and process some of the following personal data about you: 

 • name and surname,
 • e-mail address,
 • telephone number,
 • country and address of residence,
 • bank or credit card account no.,
 • age and gender,
 • date of birth,
 • preferred language,
 • other contact and identification data (including data from personal ID card or passport),
 • job title,
 • the company you work for,
 • video recording, time of entry and exit from the premises,
 • IP address, operational hardware used during your web site visits, browser type, resources on website etc.,
 • location data during web site visits,
 • data about the use of our web sites,
 • your interests,
 • data on your past visits in our hotels and other orders,
 • data on our communication, in particular traffic data.

We collect your personal data for the following purposes:

 • the conclusion and execution of contracts,
 • implementation of the franchise agreement,
 • communication for the purpose of marketing of our services and carrying out Loyalty Programs,
 • compliance with tax and other legal obligations, and
 • ensuring the security of property, people, and information.

Do we carry out profiling and/or automated decision-making concerning individuals?

We do not carry out profiling or other automated decision-making.


How did we obtain your personal data? 

The personal data we process about you has been obtained from you directly or from publicly available sources, in particular information published on websites.

Franchisor[1] may share guest personal data which it has collected through reservations systems and sales and marketing programs operated by franchisor or third party service providers on its behalf. 


What is the legal basis for collecting your personal data? 

The legal basis for collecting and processing your personal data is:

 • performance of a contract (Article 6(1)(b) GDPR), if you have a contract with us or franchisor: the above applies to name and surname, personal identity number or date of birth, address of permanent or temporary residence, email address, telephone number, bank account number and tax number, data of the identification document, list and date of carried out and/or planned services, payment administration information, phone, electronic communication information, photo images, accommodation data and special accommodation demands of guests (which way include possible food allergies and/or disabling or mental medical conditions); or
 • your consent (Article 6(1)(a) of the GDPR), if you give your consent to us or the franchisor:
  this applies to name and surname, personal identity number or date of birth, email address, telephone number, photo images, list of planned services, data publicly available on social media;
 • compliance with a legal obligation (Article 6(1)(c) GDPR): name and surname, personal identity number or date of birth, temporary or permanent residence, e-mail address, phone number, tax number, data of the identification document, list of received and planned services, bank account numbers, payment administration information.
 • legitimate interest (Article 6(1)(f) GDPR): name and surname, personal identity number or date of birth, e-mail address, phone number, title, and contact details of companies and sole entrepreneurs in the course of their business activities and other business partners; details of the company you are employed at, your place of work, video, time of entry and exit from our premises list of received and planned services, data regarding website visits, auditing records of access control devices and alarm devices with the data of employees, visitors, or subcontractors, payment administration information, phone, electronic communication information; in relation to the  processing of the said personal data performance of the company's core business and providing security of persons, property and information.

Do we share your personal data with third parties?

Due to the organization of our company or in order to comply with our legal obligations, we will disclose and share some of your personal data to the following categories of recipients: 

 • partners based on contractual relations and ensuring compliance with regulatory requirements,
 • franchisor based on contractual relations and ensuring compliance with regulatory requirements,
 • the Financial Administration,
 • Police unit in Ljubljana
 • the Information Commissioner,
 • Inspection or supervisory authorities,
 • other administrative and public authorities,
 • certain professional groups who are bound to protect the secrecy of personal data, as well as to protect the secrecy of matters entrusted to them and of facts of which they otherwise become aware in the course of their professional activities by virtue of legal professional secrecy (e.g., lawyers, notaries, tax advisors, auditors),
 • to the courts,
 • banks,
 • insurance companies.

The legal basis for disclosure and sharing is as follows: 

 • legitimate interest (Article 6(1)(f) GDPR): due to ensuring the security of property, people, and information; based on a franchise agreement;
 • to comply with legal obligations arising from data protection, tax and other regulations (Article 6(1)(c) GDPR);
 • conclusion or performance of a contract with you (Article 6(1)(f) GDPR);
 • your consent (6(1)(a) GDPR).


Will we disclose your personal data to data processors? 

We will disclose your personal data to our data processors: franchisor, accounting service, marketing agencies, software or IT service providers and maintainers, cloud service providers and other data processors. Data processors will process your personal data on our behalf and in accordance with our instructions. We have concluded specific personal data processing agreements with them, under which our contractual partners are obliged to process your personal data only for a specific purposes predefined by us and to implement appropriate technical and organizational measures to provide security of your personal data.


Will we transfer your personal data to users outside the EU/EEA?

As you may expect, some of the recipients we may share your personal data with may be located in countries outside of Europe. In some cases, this may include countries located outside the European Union (“EU”) and / or European Economic Area ("EAA").

Some countries where recipients are located have already been assessed by the European Commission as ensuring an adequate level of protection for this data (including those within the EEA), whereas others are not deemed to ensure an adequate level of protection according to GDPR.

If recipients are located in other countries that are not deemed to ensure adequate protections for personal data, Mogotel will take all necessary measures to ensure that transfers out of the EEA are adequately protected as required by applicable data protection law. This could include (without limitation) using appropriate safeguards such as the Standard Contractual Clauses which the European Commission has assessed as providing an adequate level of protection for personal data. You can ask for a copy of the appropriate safeguards by contacting us as set out below.


How long will we keep your personal data? 

We will keep your personal data for as long as is necessary to fulfil the purposes set out above, but at the latest until you are acting in areas related to Mogotel's business or until the expiration of the period prescribed by law or limitation periods; or, in case of a contract, for as long as is necessary to comply with tax, accounting or other regulations or until the expiration of any limitation periods.


Voluntary or mandatory provision of personal data

In certain cases, in particular where it is necessary to comply with tax obligations in connection with the performance of a contract, we collect details of your personal data (for example, your bank account number or tax identification number) because it is necessary for the performance of the contract or to comply with the law. If you do not provide personal data, the consequence is that the contract cannot be concluded, or the contractual obligations cannot be fulfilled.


Your rights

Subject to certain exceptions and limitations set out in relevant regulations, you have the following rights in relation to your personal data.

1.1 Right of access

You have the right to request information about what personal data we are processing about you.

You have the right to obtain a copy of the personal data we process about you, generally free of charge and by electronic means, if the individual makes the request by electronic means that are commonly used.  

1.2 Right to rectification

If, in your opinion, we are processing incomplete or inaccurate personal data, you may at any time request completion or rectification of that personal data.

1.3 Right to erasure (right to be forgotten)

Under certain conditions, you may request erasure of the personal data we process about you, in particular if the purpose of the processing has been fulfilled or if the legal basis for the processing no longer exists.

In certain cases, you may not be able to successfully request erasure, for example due to our legal obligation to retain data, pending legal proceedings, due to claims of damages etc. 


1.4 Right to restriction of processing

Under certain conditions, you have the right to request restriction of processing of your personal data: (i) if you contest the accuracy of your personal data (for a period enabling the controller to verify the accuracy of personal data), (ii) if processing of your personal data is unlawful and you oppose the erasure of personal data and request the restriction of their processing instead, or (iii) if you have objected to processing of your personal data - pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.


1.5 Right to data portability 

In cases where we process your personal data on the basis of your consent or on the basis of an employment contract, and where the processing is carried out by automated means, you may request that we make the personal data you have provided to us available to you in a structured, commonly used and machine-readable format and that we transmit this data to another controller.


1.6 Right to object

Where we process your data on the basis of a legitimate interest, you have the right to object to processing, unless we demonstrate compelling legitimate grounds for processing which override your interests, rights and freedoms or where we need the data for the establishment, exercise or defense of legal claims.


1.7 Right to a complaint 

If you wish to make a complaint about the processing of your personal data, you can contact us using the contact details below and we will provide you with adequate explanation. If your complaint is not resolved to your satisfaction, you may contact the Information Commissioner.


1.8 Withdrawal of consent

If we collect your PD on the basis of your consent, you have the right to withdraw your consent at any time. The withdrawal does not affect the lawfulness of processing before the withdrawal.


Contact details

If you have any questions about the protection of your personal data or if you wish to exercise any of your rights, please contact our data protection officer on the following contact details:

ibis Styles Ljubljana Centre hotel, Miklošičeva cesta 9, 1000, Ljubljana 

or

dpo@mogotel.com


Amendments of the Privacy Notice

In the event of a change in the law or an actual change in the processing of personal data, we will update this notice and inform you accordingly.


28 SEPTEMBER 2022


[1] Accor Services Poland sp. z o.o., office in Warsaw, ul. Złota 59, 00-120 Warsaw, KRS 0000785725, NIP 5252789366, and Accor Group (Privacy notice - https://all.accor.com/information/legal/data-protection.en.shtml).