Politika piškotkov (Slovenski)

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik, ko obiščete določena spletna mesta. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko onemogočite, vendar lahko zaradi tega naša spletna stran ne bo pravilno delovala.

Politika piškotkov

Namen te politike piškotkov je posamezniku/stranki zagotoviti informacije o pogojih uporabe piškotkov. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih spletni brskalnik (kot so Google, Firefox, Safari itd.) shrani v uporabnikovo napravo (računalnik, mobilni telefon, tablica) v trenutku, ko uporabnik obišče spletno stran, da prepozna brskalnik ali informacije, ali nastavitve, shranjene v brskalniku. Tako spletna stran s pomočjo piškotkov pridobi možnost, da hrani individualne nastavitve uporabnika, ga prepozna in se ustrezno odzove, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje spletne strani. Uporabnik lahko onemogoči ali omeji uporabo piškotkov, vendar brez piškotkov ne bo mogoče v celoti uporabljati vseh funkcij spletnih strani.

Glede na funkcije in namen uporabe Upravljavec uporablja obvezne piškotke, funkcijske piškotke, analitične in ciljne (oglaševalske) piškotke.

Obvezni piškotki so potrebni, da lahko uporabnik neovirano obiskuje in brska po spletnem mestu ter uporablja njegove ponujene možnosti, vključno s pridobivanjem informacij o storitvah in nakupom le-teh. Ti piškotki identificirajo uporabnikov stroj, vendar ne razkrijejo identitete uporabnika, prav tako ne zbirajo informacij. Brez teh piškotkov spletno mesto ne bo pravilno delovalo – uporabniku na primer ne bo moglo zagotoviti informacij, ki so potrebne za zagotavljanje potrebnih storitev v spletni trgovini. Ti piškotki so shranjeni na uporabnikovi napravi, dokler spletni brskalnik ni zaprt.

Funkcionalni piškotki si zapomnijo uporabnikove izbrane nastavitve in preference za udobno uporabo spletnega mesta. Ti piškotki so trajno shranjeni na uporabnikovi napravi.

Analitični piškotki zbirajo informacije o tem, kako uporabnik uporablja spletno mesto; poiščite najpogosteje obiskane rubrike, vključno z vsebino, ki jo uporabnik izbere med brskanjem po spletni strani. Podatki se uporabljajo za analizo, da se ugotovi, katera spletna mesta uporabnike zanimajo, in da se izboljša funkcionalnost spletnega mesta, kar olajša njegovo uporabo. Analitični piškotki identificirajo le uporabnikovo napravo, ne razkrijejo pa identitete uporabnika. V nekaterih primerih nekatere analitične piškotke namesto lastnika spletnega mesta po navodilih in izključno v skladu z navedenimi nameni upravljajo tretji upravljavci (operaterji), kot so Google Analytics, Hotjar, ShareThis.

Ciljni (oglaševalski) piškotki se uporabljajo za zbiranje informacij o obiskanih spletnih straneh uporabnika in ponujanje vsebin, ki so zanimive določenemu uporabniku, ki obišče naše storitve ali storitve naših sodelujočih partnerjev, ali za pošiljanje ustreznih ponudb določenemu uporabniku v skladu z njegovim zanimanjem. Običajno te piškotke namesti tretja oseba, kot je Google Adwords, z dovoljenjem lastnika spletne strani v skladu z navedenimi nameni. Ciljni piškotki uporabnika so trajno shranjeni na napravi.

Upravljavec uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje na strani in spletnem mestu:

  • za zagotavljanje funkcionalnosti spletne strani;
  • za prilagoditev funkcionalnosti spletnega mesta uporabnikovim navadam, vključno z jezikom, iskalnimi poizvedbami, predhodno ogledanimi vsebinami;
  • za pridobivanje statističnih podatkov o obiskanosti, številu obiskovalcev, času, preživetem na strani ipd.;
  • za avtentikacijo uporabnika.

Če ni navedeno drugače, se piškotki hranijo do zaključka dejanja, z namenom zbiranja, nato pa se izbrišejo.

Informacije o piškotkih se ne prenašajo v obdelavo izven Evropske unije in EGP.

Odobritev in onemogočanje piškotkov

Ob obisku spletnega mesta Upravljavca se uporabniku prikaže okno s sporočilom, da spletno mesto uporablja piškotke. Z zaprtjem tega okna s sporočilom uporabnik potrjuje, da je prebral informacije o piškotkih, namenu uporabe, primerih, ko se podatki posredujejo tretji osebi, in se z njimi strinja. Skladno s tem je uporaba piškotkov pravna podlaga za uporabnikovo privolitev. Če pri uporabi strani ali spletnega mesta uporabnik sklene pogodbo – je obdelava piškotkov potrebna za uveljavitev pogodbe z uporabnikom ali za izpolnitev zakonske obveznosti Upravljavca ali za uresničitev zakonitega interesa.

Varnostne nastavitve katerega koli spletnega brskalnika omogočajo omejitev piškotkov in njihovo brisanje. Upoštevati pa je treba, da od uporabe obveznih in funkcionalnih piškotkov ne morete odstopiti, saj brez njih ni mogoče zagotoviti polne uporabe spletnega mesta.

Za najboljšo uporabniško izkušnjo in polno delovanje spletne strani predlagamo shranjevanje piškotkov.

Seznam piškotkov, ki se uporabljajo na spletnem mestu

Nujni piškotki

Nujni piškotki so potrebni za omogočanje osnovnih funkcij tega spletnega mesta, kot je zagotavljanje varne prijave ali prilagajanje nastavitev soglasja. Ti piškotki ne shranjujejo nobenih osebnih podatkov.

ID  Domena    Trajanje  
Opis
october_session  ibisstylesljubljana.com  2 uri
Ta piškotek se uporablja za identifikacijo seje uporabnika z dodelitvijo edinstvenega ID za uporabnike.


Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z uporabo piškotkov, se obrnite na nas:

Upravljavec obdelave osebnih podatkov je  MOGOTEL Ljubljana d.o.o., registrska št. 2266733000, pravni naslov: Miklošičeva cesta 9,Ljubljana (v nadaljevanju – Upravljavec).

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov upravljavca za vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: dpo@mogotel.com.

Drugi pogoji

Spletne strani Upravljavca lahko vsebujejo povezave na spletne strani tretjih oseb, ki imajo svoja pravila za uporabo in varovanje osebnih podatkov in za katere Upravljavec ne odgovarja. Upravljavec ima pravico dopolniti Politiko zasebnosti, tako da stranki omogoči dostop do trenutne različice tako, da jo objavi na spletnem mestu Upravljavca.

Cookies policy (English)

Cookies are tiny text files that are stored on your computer when you visit certain websites. You can disable cookies already stored on your computer, but these may stop our website from functioning properly.

Cookies policy

The purpose of this cookie policy is to provide an individual / customer - with information on the conditions for the use of cookies. Cookies are small textual files that a web browser (such as Google, Firefox, Safari, etc.) stores on a user’s device (computer, mobile phone, tablet) at the time when the user visits a website to identify the browser or information or settings stored in the browser. Thus, with the help of cookies a website acquires the ability to keep the user's individual settings, to recognize him and to respond appropriately, with the aim of improving the website user’s experience. The user can disable or limit the use of cookies, but, without cookies, it will not be possible to fully use all of the websites’ features.

Depending on the functions and purpose of use, the Controller uses compulsory cookies, functional cookies, analytical and targeting (advertising) cookies.

The compulsory cookies are necessary for the user to freely visit and browse the website and use its offered opportunities, including obtaining of information about the services and buying them. These cookies identify the user's machine, however, do not disclose the user's identity, as well as they do not collect and do not gather information. Without these cookies, the website will not work properly - for example, give user the information needed to provide the required services at an online store. These cookies are stored on the user's device until the web browser is closed.

The functional cookies remember the user’s selected settings and preferences for the user to use the website conveniently. These cookies are permanently stored on the user's device.

The analytical cookies collect information about how the user uses the website; find the most frequently visited sections, including content that the user chooses while browsing the website. The information is used for analysis to determine which websites users are interested in, and to improve the website's functionality, by making it easier to use. The analytical cookies identify only the user's device, but do not disclose the user's identity. In some cases, some of the analytical cookies in place of the website owner, according to the instructions and only in accordance with the purposes specified, are managed by third party controllers (operators), such as Google Analytics, Hotjar, ShareThis.

The target (advertising) cookies are used to gather information about the user’s visited websites and offer exactly for the concrete user, visiting our or our cooperation partners’ services, what the user is interested in or to address appropriate offers to a specific user according to the user’s shown interest. Usually these cookies are placed by a third party, such as Google Adwords, with the website owner’s permission in accordance with the purposes specified. The target user's cookies are permanently stored on the device.

The Controller uses cookies to improve the page and website user experience:

  • to ensure functionality of the website;
  • to adapt website’s functionality to the user's usage habits - including language, search requests, previously viewed content;
  • to gain statistical data on visitor traffic, the number of visitors, time spend on a page, etc;
  • to authenticate a user.

Unless otherwise specified, cookies are stored, until the action is completed, for the purpose they are collected, and then they are deleted.

Cookie information is not transferred for processing outside of the European Union and the EEA.

Approval and disabling of cookies

By visiting the Controller’s website, the user is presented with a message window that the website uses cookies. By closing this message window, the user confirms that he has read the information about cookies, the purposes of use, cases, when the information is transferred to a third party, and agrees to them. Accordingly, the use of cookies is a legal basis for the user's consent. If when using the page or website the user enters into a contract – the cookie processing is necessary for enforcement of contract with the user, or for the Controller to fulfill its legal obligation or to implement a legitimate interest.

Any web browser security settings provide restriction of cookies, and their deletion. However, it must be taken into consideration that you cannot withdraw from the use of compulsory and functional cookies, because, without them, ensuring full use of the website and a page is impossible.

For the best user experience and full operation of the website, we suggest storing cookies.

List of cookies used on the website

Necessary 

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

ID  Domain  Duration  Description
october_session  ibisstylesljubljana.com  2 hours  This cookie is used for identifying the user session by assigning an unique ID for the users.


If you have any questions regarding the use of cookies, please contact us:

The controller of personal data processing shall be MOGOTEL Ljubljana d.o.o., registration No. 2266733000, legal address: Miklošičeva cesta 9, Ljubljana (hereinafter - the Controller).

Contact information of the data protection officer of the controller on issues related to personal data processing: dpo@mogotel.com.

Other terms

On the Controller’s websites, links can be placed to third-party internet websites, which have their own usage and personal data protection rules, and which are not the Controller’s responsibility. The Controller has the right to make additions to the Privacy Policy, making its current version available to the Client, by placing it on the Controller’s website.